footer logo
T : 0424 248 35 10 / info@elazigisgem.com
Elazığ İş Geliştirme Merkezi

İş- İşletme Geliştirme ve Destek Hizmetleri

İş-İşletme Geliştirme ve Destek Hizmetleri

İnternet ve enformasyon gibi teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler, işletmelerin karşılaştığı sorunları çok daha hızlı bir şekilde çözmelerine imkan tanımış, ayrıca pazarlama, satış, yeni müşterilere erişim gibi bir çok konuda da yeni fırsatlar oluşturmuştur. Bununla birlikte, rekabet gücünün arttırılması açısından bilgi ve uzmanlığa erişim oldukça önemli hale gelmiştir.

Her gün artarak devam eden yoğun rekabet ortamında, ekonomik, sosyo-ekonomik ve sosyal faktörler de hızlı ve sürekli bir değişim içerisindedir. İşletmelerin devamlılıkları ve yoğun rekabet ortamında sürdürülebilirliklerinin sağlanması, aynı zamanda arzulanan seviyede büyümeleri ve gelişmeleri; üretim, pazarlama ve finansman ana foksiyonlarının ayrıca işletme yapılarının bu değişim zincirine hızlı bir şekilde uyum göstermesi, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi ile mümkündür.

Üretim ve pazarlama sürelerinin azaltılması, lojistik, fiyat ve kalite gibi konularda işletmelerin pazar ve rakip firmalar tarafından sürekli baskıya maruz kalmaları, bilgiye erişimi stratejik bir önceliğe dönüştürmekte; bu durum iş birliklerinin ve ağ oluşturma faaliyetlerinin önemini artırmaktadır.

Yukarıda belirtilen konular, günümüzde üçüncü nesil iş geliştirme merkezleri tarafından sunulan hizmetlerle önemli ölçüde çözüm bulunan alanlardır. Bu çerçevede Elazığ İŞGEM bünyesinde bulunan işletmeler öncelikli olmak üzere, bölgedeki diğer işletmelere, kurum ve kuruluşlara aşağıda belirtilen başlıklarda hizmetler sunulmaktadır.

Ön Kuluçka Mantığı Nedir?

Elazığ İŞGEM’e başvuran girişimci adayları, başvurularını yaptıktan sonra “ön kuluçka” olarak adlandırılan bir sürece dahil edilmektedir. “Girişimcilik Testi”, “İş Fikri Analizi” ve “İş Planı Hazırlama” hizmetlerini kapsayan bu süreçte, girişimcilere gerekli görülen eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmetleri verilerek ön kuluçka sonrasında başlanacak kuluçka sürecine hazırlık yapılmaktadır.

Ön Kuluçka sürecinde potansiyel girişimci; Elazığ İŞGEM İş Geliştirme Müdürü / Uzmanları ile birlikte, gerek duyulan konularda koçluk ve eğitim programı oluşturmak, ön fizibilite çalışması yapmak ve iş planı hazırlamak gibi konularda birlikte çalışmaktadır. Bu süreci başarıyla tamamlayan girişimciler, en az 3 yıl sürecek kuluçka aşamasına geçmeye hak kazanmaktadır.

Elazığ İŞGEM ön kuluçka faaliyeti yaklaşımı, girişimcinin İŞGEM’e kabul edilmesinden öte gerçekten başarılı olup olmayacağına odaklanılan ve karar verilen bir süreçtir.

Ön kuluçka süreci, potansiyel girişimcinin iş ve yatırım fikrinin her boyutu ile süzgeçten geçirildiği bir yaklaşımdır. Bu süreçte girişimci hem kendini hem iş fikrini hem de yatırımın gerçekleşme düzeyini, profesyonel uzmanların gözetim ve denetiminde derinlemesine inceleyebilmektedir.

Ön kuluçka yaklaşımı girişimciyi daha yatırımı yapmadan yani daha kaynakları seferber etmeden önce, uzmanların gözetiminde uygulanan bir süreç olduğu için;

  • Kuluçka merkezi kavramının ve sağladığı fırsatların ne olduğunu,
  • Kişisel olarak girişimciliğe hazır olup olmadığını,
  • Kendini kişisel olarak hangi konularda geliştirmesi gerektiğini,
  • İyi bir iş fikrine sahip olup olmadığını,
  • İş fikrini nasıl geliştirebileceğini,
  • Fizibilite ve iş planı kavramını,
  • Yatırım için gerekli fizibilite çalışmasını nasıl yapacağını,
  • İşletme fonksiyonlarını ve tam anlamıyla bir iş planı için nasıl uygun hale getireceğini ve;
  • Yatırım kararını objektif olarak gözden geçirme imkanı vermektedir.

Ön kuluçka hizmetleri sadece Elazığ İŞGEM bünyesinde işlik kiralamak isteyen girişimcilere değil, aynı zamanda başka alan ve mecralarda kendi işini kurmak isteyen girişimci adayları ile işini büyütmek ve yeni yatırım yapmak isteyen işletme sahiplerine de yönelik olarak geliştirilmiş bir hizmettir.

a) Girişimcilik Testi: Yeni bir iş kurmak amacıyla Elazığ İŞGEM’e gelen girişimci adaylarının, girişimcilik özelliklerini sınamak ve bu konudaki becerilerini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Test sonuçları, hem Elazığ İŞGEM uzmanlarına hem de girişimci adayına girişimcilik eğilimi ve kapasitesi hakkında ön bilgi vermekte, en uygun bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılmasına yardımcı olmaktadır. Daha da önemlisi, potansiyel girişimcinin kendini tanımasını ve girişimcilik potansiyelinin ortaya konmasını sağlanmaktadır.

b) İş Fikri Analizi: Yeni bir iş kurmak isteyen ve bir veya birden çok iş fikrine sahip girişimci adayları, bununla birlikte yeni yatırım yapmak isteyen işletme sahipleri, çoğu zaman yeterli bir ön hazırlık, planlama ve analiz yapmadan işletme kurma aşamasına geçebilmektedir.

Başlangıçta yapılan bu çok önemli hata, ülkemizde kurulan işletmelerin %80’inin 5. yılına ulaşamadan kapanmasının en önemli sebeplerinden birini oluşturmaktadır.

Elazığ İŞGEM bünyesinde, yeni bir iş fikri ile kendi işini kurmayı düşünen girişimci adayları ile işini büyütmek isteyen işletme sahiplerinin öncelikle iş fikirlerinin analizi gerçekleştirilmektedir. Birebir atölye çalışmaları şeklinde yapılan bu analizlerde, ön fizibilite çalışmaları tam anlamıyla yapılarak, girişimcinin kendi iş fikrini değerlendirmesi ve test etmesi sağlanmaktadır.

c) İş Planı Hazırlama: Yapılan İş Fikri Analizi neticesinde, iş fikrini gerçekleştirmeye karar veren girişimciler ile birlikte İş Planı hazırlama aşamasına geçilmektedir. Böylece Elazığ İŞGEM bünyesinde yer almak isteyen bir girişimci, İŞGEM uzmanlarının desteği ile profesyonel bir İş Planı hazırlama imkanı elde edebilmektedir. İşletmenin yol haritası niteliğinde olan iş planında; işletmenin yasal statüsü, pazarlama / satış hedefleri, finansal planlar ve insan kaynağı gibi konular detaylandırılmaktadır.

Bu süreçte İŞGEM uzmanları, iş planının hazırlanması, incelenmesi ve revize edilmesi gibi konularda girişimci adaylarına yardımcı olabilmekte ve gerekli görülmesi durumunda girişimci adaylarını Elazığ İŞGEM bünyesinde verilen eğitim ve danışmanlık hizmetlerine yönlendirilmektedir.

Ön kuluçka koçluk ve danışmanlık hizmetleri, sadece Elazığ İŞGEM’de işlik kiralamak isteyen girişimcilere değil, yatırımını başka alan ve mecralarda da gerçekleştirmek isteyen girişimcilere yönelik olarak da verilmektedir. Bir başka ifade ile, bu hizmet tüm potansiyel girişimciler ile işletme sahiplerinin kullanımına açıktır.

Üçüncü nesil bir iş geliştirme merkezi olan Elazığ İŞGEM bünyesinde verilen kapsamlı yönetsel ve mesleki eğitim hizmetleri, hem İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerin hem de bölgede bulunan diğer işletme ve kurumların faydalanabileceği hizmetlerdir.

Bu çerçevede; pazarlama, satış, dış ticaret, üretim, yönetim, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, yönetim sistemleri (ISO, HACCP, vb.), hukuk, finans, kişisel gelişim, iletişim, marka tescil, faydalı model, patent ve İK gibi birçok başlıkta İŞGEM kiracılarına özel veya genel katılıma açık eğitim hizmetleri düzenlenmektedir.

Üçüncü nesil bir iş geliştirme merkezi olan Elazığ İŞGEM bünyesinde verilen kapsamlı danışmanlık hizmetleri, İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerin haricinde, bölgede bulunan diğer işletme ve kurumlarında faydalanabileceği hizmetlerdir.

 Danışmanlık hizmetleri başlığı altında verilen öncelikli hizmetler şunlardır;

a) Pazar Araştırması ve Analizi: Elazığ İŞGEM; yeni girişimciler veya mevcut işletmelerin talepleri doğrultusunda sektörel Pazar Araştırmaları yapabilmekte veya daha önceden hazırlanan raporları ücretsiz / uygun ücretler karşılığında sunabilmektedir.

b) Pazarlama ve Yeni Pazarlara Ulaşım Danışmanlığı: Kendilerine ait bir pazarlama departmanı olsun veya olmasın, dönemsel olarak pazarlama konusunda stratejik desteğe ihtiyaç duyan işletmeler için sunulan bir hizmettir. Pazarlama Danışmanlığı çalışma modeli, müşterinin tercihine göre, haftalık, aylık veya toplantı bazlı olabilmektedir.

Pazarlama danışmanlığı ve yönetimi, pazarlama durum analizi, pazarlama stratejisi (hedef pazarlar belirleme) oluşturma, pazarlama planı/bütçesi oluşturma, pazarlama yönetimi, müşteri ve dağıtım kanalları analizi ve stratejisi geliştirme, pazarlama karması analizi ve stratejisi geliştirme, marka durum analizi, marka stratejisi geliştirme, stratejik işbirlikleri geliştirme, pazar araştırması yönetimi ve benzer hizmetleri kapsamaktadır.

c) Proje Geliştirme, Hazırlama ve Proje Yönetim Danışmanlığı: KOSGEB, Tarım Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Ekonomi Bakanlığı gibi kurumlar tarafından birçok sektöre hibe ve finansal destekler verilmektedir. Elazığ İŞGEM, hedef kitlesine bu kurumlar tarafından verilen destekler hakkında bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. İŞGEM bünyesinde bulunsun veya bulunmasın, girişimcilere ve işletmelere söz konusu destekler hakkında ücretsiz bilgi verilmekte, talep edilmesi halinde bu kurumlara yönelik projeler hazırlanmaktadır.

Ayrıca talep edilmesi halinde, projelerin uygulama aşamasında da projenin genelinin ve/veya bir bölümünün yürütümü ve yönetimi ile ilgili teknik destek verilmektedir.

d)Ürün Geliştirme Danışmanlığı: Ürünlerin fiziksel, fonksiyonel ve görsel kıyaslamalarının yapıldığı ürün geliştirme süreci kapsamında; ürünlerin marka ve katma değerinin artırılıp, üretim maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmaktadır. Böylece bir taraftan işletmelerin rekabet güçleri artırılırken, diğer taraftan da üründe standardizasyon, kalite, karlılık, yeni pazarlara erişim ve ihracat gibi konularda gelişimleri sağlanmaktadır.

e) Üretim Süreçleri Yönetim Danışmanlığı: Üretim süreçlerinde ortaya çıkan veya yaşanması muhtemel verimsizliklerin önlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla müşterilere sunulan bir hizmettir. Üretim planlama uygulamaları ile üretim kapasitesinin optimum düzeye getirilmesi, etkin stok yönetimi ile stok maliyetlerinin düşürülmesi, satınalma yönetim sürecinde ortaya çıkan hataların tespiti ve tedarikçi yönetimi ile hatalı ürün siparişi, gecikmeler, kalitesiz ürün uygulamalarının önüne geçilmesi, üretim yerleşkesinin optimizasyonu, malzeme taşıma sistemlerinin tasarımı ve iyileştirilmesi, bakım yönetiminin etkin kılınması, üretimde temizlik, düzen ve tertipli çalışmanın sağlanması gibi konulara odaklanılmaktadır.

f) Yönetim Sistemleri Kurma Danışmanlığı: Yönetim standartları, temel aldıkları kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda genel yaklaşım, kural ve şartları açıklayan uluslararası referanslardır. Bu standartlar da belirtilen şartlar; işletmelerin mevcut yapısına, sektörüne, müşteri yapısına ve seviyesine uygun olarak tasarlanarak uygulamaya alınmaktadır. Bu çerçevede, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, IS0 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi konularında gerekli sistemlerin kurulması için danışmanlık hizmeti verilmektedir.

g) Finansman ve Temel Finansal Raporlama Danışmanlığı: Sağlıklı kararlar alabilen, başarılı işletmelerin temelinde etkin bir finansal yönetim ve kontrol mekanizması vardır. Bu yapıyı oluşturabilmek amacıyla sunulan hizmet kapsamında; temel finans kavramları, finansal analiz, risk yönetimi, finansal planlama, işletme sermayesi, bütçe yönetimi ve benzer hizmetler bulunmaktadır.

h) Kurumsal Kimlik Hazırlama Danışmanlığı: Yeni kurulan veya mevcut bir işletmenin, hem firma içinde hem de firma dışındaki duruşunu ve imajını temsil eden kurumsal kimlik kavramı, bir işletmenin sektörde ki bilinirliği, saygınlığı ve prestiji açısından oldukça önemlidir. Bu kapsamda Elazığ İŞGEM bünyesindeki işletmelere; kurumsal renk ve font, kartvizit, antetli kağıt, zarf ve dosya gibi materyallerin hazırlanması konusunda danışmanlık desteği verilmektedir.

i) Web Sitesi Tasarımı Danışmanlığı: Hangi sektörde olursa olsun, bir işletmenin diğer insanlar veya potansiyel müşteriler tarafından kolayca bulunabilmesinin en kolay yolu, profesyonelce hazırlanmış ve arama motorları için optimize edilmiş web sitesinden geçmektedir. Elazığ İŞGEM bünyesinde işletmelerin bu ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak web sitesi tasarımı, içerik geliştirme ve güncelleme hizmetleri verilmektedir.

j) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Danışmanlığı: Bir işletmenin en önemli varlığı olan markasını koruma altına almasını kapsayan marka tescil hizmeti ile birlikte, faydalı model ve patent gibi konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu çerçevede, yeni kurulacak bir işletmenin isim bulma sürecinde gerekli araştırma yapılarak, girişimciler yönlendirilmekte ve marka tescili ile koruyabilecekleri isimleri seçmeleri sağlanmaktadır.

k) Organizasyon ve Ağ Oluşturma Faaliyetleri: Elazığ İŞGEM, hem bünyesinde bulunan firmaların hem de bölgedeki diğer firmaların yeni pazarlara girebilmesi, iş bağlantıları kurabilmesi ve yeni müşterilere ulaşabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışı sektörel / teknik iş gezileri ve toplantı organizasyonları düzenlemektedir. Bunun yanında yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen fuar ve etkinliklere katılım sağlamak isteyen işletmelere, yönlendirme hizmeti sunmaktadır.

footer logo